Home  /  Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen terug te vinden op de webshop van https://www.leroyvisioncenter.be/ met ondernemingsnummer 0443.745.504 en maatschappelijke zetel te 9810 NAZARETH aan de Drapstraat nr. 23A (tel. 09 385 62 53) (hierna de verkoper genoemd).

De website van Le Roy Vision Center werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands.

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via https://www.leroyvisioncenter.be/.

Bestellingen zijn bindend van zodra ze via email door de verkoper zijn bevestigd. Wijziging van leveringsadres en/of verandering van artikel of kleur is mogelijk zolang uw pakket nog niet is opgestuurd, deze wijziging is echter niet bindend zolang dit niet is bevestigd door het akkoord van de verkoper. 

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de verkoper.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 8.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.

3. Prijzen en betaling

Alle prijzen bij onze artikelen zijn in euro, alsook de betalingen ervoor. Onze vermelde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendings- en andere kosten. Artikels worden verkocht tegen de op het ogenblik van de bestelling geldende prijs.

Aangeduide prijzen op de website/webshop kunnen door ons op elk ogenblik onaangekondigd worden gewijzigd, en fouten op de website/webshop kunnen door ons worden gecorrigeerd zonder dat dit recht heeft op schadevergoeding voor de kopers van eerdere producten.

De kosten voor verzending worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, American Express, KBC Online, Belfius Online, overschrijving naar BE18 4457 6077 1165, PayPal of iDEAL.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

5. Levering

De leveringstermijn op de webshop is indicatief en kopers kunnen derhalve geen rechten ontlenen. Ingeval van wijziging in de beschikbaarheid van onze artikelen erkent de koper dat dit de verkoper noodzaakt om de verwachte levering uit te stellen.

Levering is voorlopig enkel mogelijk in volgende landen: België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Andorra, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (incl. Canarische Eilanden), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres ofwel door ophaling in de winkel te 9810 NAZARETH aan de Drapstraat nr. 23A. Levering in andere landen gebeurt op het door de klant opgegeven adres. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met de transporteur. Via het daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker. De klant die kiest voor levering in de winkel ontvangt een ontvangstbevestiging via e-mail van zodra de zending is toegekomen in de winkel.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland, en minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen in andere landen.

Transport- en andere kosten zijn voor rekening van de koper.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

Wanneer de verkoper door overmacht, staking, brand, electriciteitsonderbreking en of andere onvoorziene omstandigheden niet in de mogelijkheid verkeert om de bestelling uit te voeren, kan de overeenkomst worden beëindigd zonder dat schadevergoeding kan worden geëist.

6. Herroepingsrecht en Retour

Herroeping.

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Het modelformulier voor de herroeping is aangehecht aan de onderhavige algemene voorwaarden.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van diens beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruik maken van een modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om dat de consument zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als de overeenkomst wordt herroepen, ontvangt de consument alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de door de verkoper geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de verkoper op de hoogte werd gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van de verkoper terug. De verkoper betaalt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De verkoper wacht met het terugbetalen van de koopsom tot hij de goederen heeft teruggekregen of tot de consument aantoont dat hij de goederen terug heeft gezonden.

Retour.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in de winkel. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant wordt naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Drapstraat 23A, B-9810 NAZARETH.

De klant staat zelf in voor alle kosten. Ook voor terugzending vanuit het buitenland draagt de klant zelf de kosten.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt.

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde.

7. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Drapstraat 23A, 9810 NAZARETH of via een mail naar sales@leroyvisioncenter.be  

Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 6. De kosten van verzending zijn ten laste van de klant.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een door de verkoper aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of er wordt met de koper een schriftelijke regeling getroffen over de schadevergoeding indien het artikel niet meer op voorraad is. Dit bedrag is steeds beperkt tot ten hoogste het betaalde factuurbedrag van de bestelling. Dit bedrag wordt dan binnen 30 dagen na ontvangst terugzending uitbetaald.

8.  Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de verkoper.

11. Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen en gegevens op onze webshop zijn indicatief en gelden bij benadering, zij kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van een overeenkomst.

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.